به همت اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران دفترچه ای در خصوص  الزامات و تکالیف، مجوزها واختیارات، ممنوعیتها ومحدودیتها قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تهیه شده است.


برای دریافت این دفترچه اینجا کلیک کنید.موضوعات مرتبط: بودجه

تاريخ : پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 | 8:37 قبل از ظهر | نویسنده : داداش محسن مهربون |

اصل وحدت بودجه

بر اساس اين اصل تمام برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي دولت، همچنين تمام درآمدها و هزينه ها و در نتيجه «بودجه» تمام دستگاهها، سازمانهاي دولتي بايد در يك جا نوشته شود و براي رسيدگي و تصويب ارائه گردد. فلسفه اساسي  اصل وحدت بودجه در اين است كه هر دستگاه براي خود بودجه اي نداشته باشد و دولت از كارهاي پراكنده و جزئي و روزانه خودداري نموده و قوة مقننه نيز امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه را داشته باشد.


موضوعات مرتبط: بودجه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم خرداد 1389 | 3:58 بعد از ظهر | نویسنده : داداش محسن مهربون |

اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاريف از بودجه اشاره شده است كه بودجه يك «پيش گويي» است. از انجا كه زمان در پيش گويي يك عامل عمده است، براي بودجه نيز زمان يك «اصل» محسوب مي شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پيش گويي قرار مي گيرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمي تواند اصل باشد.


موضوعات مرتبط: بودجه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم خرداد 1389 | 3:56 بعد از ظهر | نویسنده : داداش محسن مهربون |

فلسفه وجودي بودجه

انسانها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده اند تا نيازها و خواسته هاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در طبيعت وجود دارد تأمين نمايند. اما با توجه به اينكه نيازها و خواسته هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد محدود است، مي توان گفت كه بشر با دنيايي مملو از كميابي زندگي مي كند و لذا در مواجهه با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش بيني خود استفاده كرده و با توسل به برنامه ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امكاناتي كه در اختيار دارد، حداكثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد. با عنايت به مباحث مطرح شده، مي توان گفت: فلسفه وجودي بودجه نويسي دو عامل است: يكي نيازهاي نامحدود بشر و دوم منابع و امكانات محدودي كه در اختيار دارد.


موضوعات مرتبط: بودجه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم خرداد 1389 | 3:56 بعد از ظهر | نویسنده : داداش محسن مهربون |

تعريف بودجه

چون مفهوم بودجه از آغاز پيدايشش تاكنون تغيير و تحول بسيار يافته است از اين رو تعريف جامعي كه در برگيرنده تمام مفاهيم آن در دوره هاي گذشته و زمان حال باشد، كار دشواري است. ديدگاهها، نظريه ها و تعاريف زمانمند و مكانمنداند و به همين خاطر در زمان ها و مكان هاي متفاوت تعاريف متفاوتي ارائه شده است. تعريف هاي زيادي براي بودجه شده است كه به چند نمونه از آن به شرح زير اشاره مي شود:

·        بودجه دخل و خرج دولت است.

·        بودجه يک سند مالي است مربوط به درامدها و هزينه هاي دولت.


موضوعات مرتبط: بودجه

ادامه مطلب
تاريخ : شنبه بیست و دوم خرداد 1389 | 3:53 بعد از ظهر | نویسنده : داداش محسن مهربون |